• header7
  • header6
  • header4
  • header3
  • header1
  • header5
  • header8
  • header2

lidworden 2300x200

Algemene Ledenvergadering 30 september

Op vrijdag 30 september om 20.30u vindt in het clubhuis de Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Volgens artikel 12, lid 2 van de statuten van de Tegelse Hockey Club worden de leden van het bestuur benoemd voor de duur van 3 jaar. Jaarlijks treedt een gedeelte van het bestuur af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. In 2016 treden de volgende drie bestuursleden af: Ellen Hawinkels, Jannet Ververgaard en Rogier Huizinga. Eerstgenoemde twee bestuursleden zijn herkiesbaar, voor opvolging van Rogier Huizinga stelt Florian Faassen zich kandidaat. 

 

Leden die voor een bestuursfunctie in aanmerking wensen te komen, kunnen dit kenbaar maken middels een door 5 stemgerechtigde leden ondertekende voordracht. Deze voordracht moet tenminste 7 dagen vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 

Het bestuur maakt ook alvast kenbaar dat zij voornemens is een voorstel te doen tot het wijzigen van de huidige, uit 1979 stammende, statuten.

 

Namens het Bestuur,

 

Colette Hendriks